Media Speaks 2013

 
 
14th November 2013
The Samaj

 
Odisha Bhaskar
13th November 2013
The Sambad
The Samaj
The Sanchar
The Prameya
The Dharitri
Orissa Post
12th November 2013
The Telegraph
The Sambad
The Samaj
The Prameya
The Dharitri
The Sanchar
The Indian Express
11th November 2013 
Orissa Post
Dharitri
Anupam Bharat
The Prameya

 
The Odisha Bhaskar