Media Speaks 2014

15th November 2014
 
The Dharitri
The Pragativadi
The Prameya
The New Indian Express
The Samaj
The Odisha Post
The Sambad
Odisha Bhaskar
Pragativadi
Times of India
11th November 2014
The Odisha Bhaskar
The Suryaprabha
The Samaj